Wettelijke bepalingen

In het kader van de naleving van de wet van 30 juli 2013 en de bijhorende koninklijke besluiten, deelt ons kantoor u graag de volgende informatie mee:
Informations générales
Beleid inzake belangenconflicten

Overeenkomstig de wetgeving ontwikkelde ons kantoor een beleid inzake belangenconflicten. Aanvullende informatie hieromtrent kan op verzoek worden verstrekt en zal u op een duurzame drager worden overgemaakt.

Vergoeding

Voor de geleverde diensten inzake verzekeringsbemiddeling, wordt ons kantoor vergoed in de vorm van commissies. Ons kantoor kan daarnaast ook een vergoeding ontvangen voor de verzekeringsportefeuille bij een bepaald verzekeringsbedrijf of voor taken die voor haar rekening worden uitgevoerd door ons kantoor. Voor bijkomende informatie, gelieve u te wenden tot onze klantenzone op onze website of contacteer ons kantoor.

Informatie over de soorten diensten en contracten die ons kantoor kan aanbieden

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Deze diensten omvatten het verstrekken van advies inzake verzekeringscontracten, het voorstellen of aanbieden van verzekeringscontracten of het uitvoeren van andere voorbereidende werkzaamheden voor het sluiten van verzekeringscontracten of het bijdragen tot het beheer en de uitvoering ervan. Ons kantoor beoefent haar activiteiten in verschillende takken.

Lijst van takken: 1. Ongevallen – 2. Ziekte – 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel – 4. Casco rollend spoorwegmaterieel – 5. Luchtvaartuigcasco – 6. Casco zee- en binnenschepen – 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen – 8. Brand en natuurelementen – 9. Andere schade aan goederen – 10. BA motorrijtuigen – 11. BA luchtvaartuigen – 12. BA zee- en binnenschepen – 13. Algemene BA – 14. Krediet – 15. Borgtocht – 16. Diverse geldelijke verliezen – 17. Rechtsbijstand – 18. Hulpverlening – 21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen – 22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen – 23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen – 24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur) – 25. Tontineverrichtingen – 26. Kapitalisatieverrichtingen – 27. Beheer van collectieve pensioenfondsen – 28. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances” – 29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lidstaat, en door verzekeringsbedrijven voor eigen risico worden verricht of beheerd.

Hieronder vindt u per tak een overzicht van de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt, evenals de hieraan verbonden voorwaarden/dekkingen: www.sectorcatalog.be/legal?language=2.

Informatie met betrekking tot de beschrijving van de aard en de risico\’s verbonden met spaar- en beleggingsverzekeringen is terug te vinden in de financiële informatiefiches levensverzekeringen en door te klikken op de volgende hyperlinks:

Informatie over de verbonden kosten en lasten

Verbonden kosten en lasten – Artikel 9 van het KB N 2 van 21 februari 2004 (artikel 13 KB MiFID) – Zie toekomstige FSMA-regeling

Algemene voorwaarden van de contracten

De algemene voorwaarden van toepassing op de hele markt zijn eveneens hier
eschikbaar Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de voorwaarden die we toepassen.

Ondernemingsnummer

0403247509

Voor de activiteit van kredietmakelaar vindt u hierna de gegevens van de bevoegde toezichthoudende autoriteit: FOD Financiën, Algemene Directie Economische Inspectie. Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel. Telefoon 0800/120.33 https://pointdecontact.belgique.be

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven