Bedrijfsschade

De levensverzekering van uw onderneming

De verzekering bedrijfsschade dekt de financiële verliezen ingevolge de stopzetting of de vermindering van uw activiteit na een schadegeval. DEZE KAN U REDDEN VAN EEN EVENTUEEL FAILLISSEMENT. Tijdens de periode van wederopbouw en heropstart moet uw onderneming haar financiële verbintenissen te allen tijde blijven nakomen en haar vaste kosten blijven betalen, terwijl haar omzet gezakt is.

 • Welk bedrag dienen we te verzekeren?

  Forfaitaire verzekering.
  Deze verzekering voorziet in de storting van een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van uw activiteiten. Indien het een gedeeltelijke onderbreking betreft, is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage.
  Verzekering op basis van de omzet. Dankzij de verzekering bedrijfsschade op basis van de omzet kan uw bedrijfsresultaat behouden blijven. Teneinde dit te bewerkstelligen, dient het omzetcijfer te worden aangegeven bij uw verzekeraar.

 • Wat is het voornaamste belang van de verzekering bedrijfsschade?

  Deze verzekering zorgt ervoor dat uw onderneming dezelfde financiële situatie blijft behouden als wanneer het schadegeval zich niet zou hebben voorgedaan.

 • Wat zijn de vaste kosten?

  -Afschrijvingen
  -Belastingen
  -Huur
  -Bezoldiging van het personeel
  -Leningen
  -Telefonie

 • Is het mogelijk om de bedrijfsschade ingevolge de volledige of gedeeltelijke stopzetting van een leverancier of een klant te dekken?

  Deze mogelijkheid bestaat als aanvulling op het contract Bedrijfsschade.

 • Wat is de wachttijd?

  Dit is de periode gedurende dewelke de verzekering niet tussenkomt. Het is een tijdelijke franchise die wordt vastgelegd bij de opstelling van het contract.

 • Dien ik mijn verzekeraar regelmatig te zien?

  We adviseren u om uw makelaar gemiddeld één keer per jaar te zien. Daar er regelmatig veranderingen zijn in de wereld van de zelfstandigen en de kmo’s, is het belangrijk om er zeker van te zijn dat uw contracten altijd bijgewerkt zijn.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven