Diverse BA

 • BA organisator

  U wenst uw aansprakelijkheid enkel te dekken in het kader van eenmalige evenementen die u organiseert, dan is dit het product bij uitstek dat werd ontwikkeld om aan uw verwachtingen te voldoen. Deze verzekering is in de eerste plaats bedoeld ter dekking van zowel fysieke als materiële schade waarvan derden het slachtoffer zouden kunnen zijn in het kader van de organisatie van een evenement (avondfeesten, tentoonstellingen,…). Deze verzekering dekt zodoende zowel uw vereniging als haar medewerkers (al dan niet loontrekkend) wanneer ze, door hun fout, schade berokkenen aan derden in het kader van het verzekerde evenement. Houd rekening met de risico’s op voedselvergiftiging en uw aansprakelijkheid als huurder voor de lokalen die u huurt. Wist u dat elke vzw alsook de feitelijke verenigingen die ten minste één in dienst genomen persoon tewerkstellen via een arbeidscontract, wettelijk verplicht zijn om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter dekking van de eventuele schade veroorzaakt door de vrijwilligers waarop ze een beroep doen.

 • BA Raad van beheer

  In elk gebouw of groep van gebouwen met ten minste 20 kavels (de kelders, garages en parkings niet meegerekend), wordt een raad van mede-eigendom samengesteld door de eerste algemene vergadering. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering ("BA") Raad van Beheer / Raad van Mede-eigendom biedt deze laatste dekking in het kader van zijn taak voor de mede-eigendom.

 • BA Syndicus

  BA Syndicus: een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering die sinds 01/09/2010 verplicht is voor elke syndicus van mede-eigendom. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering Syndicus biedt deze laatste dekking in het kader van zijn taak voor de mede-eigendom. De mede-eigenaars zijn onderworpen aan een nieuwe wettelijke regeling sinds de wet van 2 juni 2010. De syndici, die geacht werden te voldoen aan deze wet vanaf 1 september 2010, hebben 48 maanden de tijd gehad om zich in orde te stellen, d.w.z. tot en met 01/09/2014 (wet van 17 augustus 2013). Vanaf 1 september 2014 zullen de syndici de verplichting hebben om te voldoen aan de bepalingen van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van de artikelen van het burgerlijk wetboek inzake mede-eigendom. Tot de nieuwe verplichtingen van de syndicus (vrijwillig of loontrekkend) behoren onder meer het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA syndicus) die de uitoefening van zijn taak dekt alsook het leveren van het bewijs van die verzekering (Art 577-8, 10° van het Burgerlijk Wetboek). De syndici hebben er alle belang bij om deze verzekering te onderschrijven voor 1 september 2014 teneinde reeds gedekt te zijn.

  Vrijwillige syndicus (of niet-professionele syndicus), al dan niet loontrekkend: De wetgever legt aan de niet-professionele syndicus (of vrijwillige syndicus) op om zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de uitoefening van zijn taak te dekken. Indien de syndicus zijn mandaat onbezoldigd uitoefent, zal de BA verzekering syndicus worden afgesloten op kosten van de vereniging van mede-eigenaars. De niet-professionele syndicus, die niet tot een specifieke beroepsorde behoort, is niet onderworpen aan de beperkingen van het BIV (zie hieronder). Beroepssyndicus: Iedereen die beroepshalve optreedt als syndicus, moet zich inschrijven bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Elke beroepssyndicus moet in dat opzicht de plichtenleer van het BIV in acht nemen en een burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De wetgever stelt immers vast dat de wet allerlei uiteenlopende taken toekent aan de syndicus en dat de syndicus dermate omvangrijke taken en verantwoordelijkheden heeft dat hij zijn mandaat uiterst nauwgezet moet uitvoeren en een grondige kennis moet hebben van met name de statuten van het gebouw en de wetsbepalingen. De beheersfout van een syndicus kan enorme gevolgen hebben voor de mede-eigenaars: schade aan het gebouw, financieel verlies ingeval een mede-eigenaar stelselmatig verzuimt zijn lasten te betalen, schade als het gebouw niet passend verzekerd is. Dit is de reden waarom een burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk en verplicht is.

  De Raad van Beheer of Raad van Mede-eigendom heeft eveneens de mogelijkheid om een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor bijkomende informatie: BA Raad van Beheer / Mede-eigendom. De commissaris van de rekeningen die jaarlijks wordt aangesteld door de algemene vergadering van mede-eigenaars kan eveneens een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De commissaris van de rekeningen kan al dan niet mede-eigenaar zijn. De verplichtingen en de bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen worden bepaald bij het reglement van mede-eigendom. Een dekking van al (of deel van) deze beheersorganen van de mede-eigendom behoort eveneens tot de mogelijkheden.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven